Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. által közzétett „Mephisto alkotópályázat” felhíváshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelők(k) és elérhetőségei

Az Adatkezelők(k) neve(i):

Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf: Budapest 1365 Pf. 748.; E-mail címe: nfi@nfi.hu; Telefonszáma: (+36 1) 461 1320; Honlap: www.nfi.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő1”); és  

Pannonia Szórakoztató Kft. (Székhelye: 2141 Csömör, Vágóhíd u. 15.; E-mail címe: pannonia.entertainment@yahoo.com; Telefonszáma: +36 20 341 6823; Honlap: www.pannonia-entertainment.hu); a továbbiakban: „Adatkezelő2”);   a továbbiakban együttes említésük esetén: „Adatkezelők”.  

2. Adatvédelmi tisztviselő(k)

Adatkezelő1 részéről: Dr. Németh Szabolcs (Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf.: Budapest 1365 Pf. 748.; E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu;)  

Adatkezelő2 részéről: Adatkezelő2-nél nem került kijelölésre adatvédelmi tisztviselő. A személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért felelős személy: Elsässer Klaudia, ügyvezető igazgató; e-mail címe: klaudia.elsasser@pannonia-entertainment.com

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok Megőrzésének ideje

 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
A pályázó neve; életkora; iskolája/intézménye; e-mail címe; telefonszáma; kiskorú esetén törvényes képviselőjének neve, elérhetősége (telefonszáma; e-mail címe) Az Adatkezelők által meghirdetett alkotópályázaton való részvétel lehetőségének biztosítása, pályaművek elbírálása, az alkotópályázat eredményének közzététele és a díjak kiosztása A pályázó önkéntes, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása Az alkotópályázat lebonyolításáig (2022.02.20.), illetve díjazott pályamű esetében a díjazott pályamű kiállításának végéig (várhatóan 2022.05.31.), kivéve, ha a pályázó hozzájárulását visszavonja, mely esetben a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig  

 

4. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

 Címzett  A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája  A címzett kategóriája (ha van ilyen)   A címzett által végzett tevékenység 
Blueray Digital Kft. A 3. pontban felsorolt valamennyi személyes adatkör Adatfeldolgozó Adatkezelők1 részére webfejlesztési szolgáltatás nyújtása www.filmarchiv.hu weboldal a pályázati regisztrációra szolgáló aloldalán 

Az Adatkezelők a fent meghatározott adatokon kívül más adatot nem továbbítanak harmadik személy részére.  

5. Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelők különleges adatot nem kezelnek.

6. Érintetti jogok jelen adatkezelés vonatkozásában

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon adatkezelések kapcsán, ahol az adatkezelés jogalapját az Adatkezelők jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett kérheti a róla kezelt személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását (adathordozhatósághoz való jog), feltéve, hogy az adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása képezi. Az érintettet megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Emellett az Adatkezelők jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása esetére Adatkezelők által kapcsolattartásra elsődlegesen kijelölt személy

Adatkezelő1 adatvédelmi tisztviselője: Adatkezelő1 részéről: Dr. Németh Szabolcs (Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.; Pf.: Budapest 1365 Pf. 748.; E-mail címe: adatvedelem@nfi.hu;)  

A)    A hozzáféréshez való jog Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelők kezelik-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelők megkapták, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelők a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátják rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelők jogosultak az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

B)    A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelők az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbítik vagy kiegészítik. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelők felhívhatják az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelők számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelők más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölték, az Adatkezelők az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatják ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőktől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják ezen címzettekről.

C)    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelők az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törlik, amennyiben:

 • az Adatkezelőknek az adott személyes adatra már nincs szükségük abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelők vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelők jogellenesen kezelték; vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelők más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölték, az Adatkezelők a törlést követően haladéktalanul tájékoztatják ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőktől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják ezen címzettekről. Az Adatkezelők nem minden esetben kötelesek a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelők felhívják a figyelmet, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik azon jogszabályi előírások, amelyek alapján az Adatkezelők meghatározott időtartamon keresztül kötelesek megőrizni bizonyos dokumentumokat.

D)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelők nem kezelik, illetve csak abban a körben kezelik, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelők ilyen hozzájárulás hiányában is kezelhetik azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelők az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatják. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelők más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölték, az Adatkezelők az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatják ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőktől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelők tájékoztatják ezen címzettekről.

E)    A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelők vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelők nem kötelesek helyt adni, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy 

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelők jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F)    Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelők egy másik Adatkezelőnek közvetlenül továbbítsák, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelők e-mail csatolmány újtán, .pdf formátumban tesznek eleget.

G)    Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelők általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelők esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult továbbá bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintett jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőknek az érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

8. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelők gondoskodnak róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják, és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőket megkeresik, az Adatkezelők az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszolnak, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkednek a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

9. Tájékoztatás a közös Adatkezelők adatkezelési feladatait és felelősségét rendező megállapodásról

Adatkezelők a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását külön megállapodásban rögzítik az adatkezelés megkezdését megelőzően. Ennek tartalma alapján Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket az alábbiakról:

9.1. Az adatkezelési feladatok megosztása Adatkezelők között:

Sorszám Adatkezelési feladat Adatkezelési feladattal érintett kezelt adatok  Feladatot végzi
1. Pályázatok elektronikus úton történő fogadása és rögzítése, online pályázati regisztrációs felület biztosítása, ezzel kapcsolatos adatfeldolgozó(k) igénybevétele Valamennyi, 1.2. pontban meghatározott személyes adat Adatkezelő1
2. Pályázatok bírálata a pályázati kiírásnak történő megfelelés szempontjából Valamennyi, 1.2. pontban meghatározott személyes adat Adatkezelő1
3. Érvényes pályázatok továbbítása Adatkezelő2 részére elektronikus úton Valamennyi, 1.2. pontban meghatározott személyes adat Adatkezelő1
4. Pályázatok elbírálása Valamennyi, 1.2. pontban meghatározott személyes adat Adatkezelő1 és Adatkezelő2 közösen
5. Nyertes pályázók kiértesítése a pályázat eredményéről és a díjátadó ünnepségről Valamennyi, 1.2. pontban meghatározott személyes adat Adatkezelő1
6. Nyertesek részére a díjak átadás a személyesen a díjátadó ünnepségen, valamint a díjátadón részt nem vevő díjazottak részére postai úton Valamennyi, 1.2. pontban meghatározott személyes adat Adatkezelő1 és Adatkezelő 2  

                      

9.2. Adatkezelők felelősségének megosztása

Adatkezelők megállapodásukban kifejezetten rögzítik, hogy a Rendelet 24. cikke alapján az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre együttesen és külön-külön is annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a Rendelettel összhangban történik.

Adatkezelők felelőssége az érintettek felé a 9.1. pontban elvégzett feladatok szerint oszlik meg akként, hogy amely feladatot csak az egyik adatkezelő végzi, akkor felelőssége kizárólagos e feladat tekintetében, amennyiben pedig egy feladatot az Adatkezelők közösen végeznek, úgy felelősségük az esetlegesen valamelyik Adatkezelő által okozott kár (elkövetett jogsértés) arányában alakul, kivéve, amennyiben ez nem megállapítható, ebben az esetben az Adatkezelőket egyenlő arányban terheli felelősség.

9.3. Elsődleges kapcsolattartó kijelölése Adatkezelők közül

Adatkezelők megállapodtak, hogy tekintettel arra, hogy a személyes adatok megadása Adatkezelő1 által üzemeltetett webes felületen keresztül történik, a pályázat lebonyolítása során használt, adatkezeléssel kapcsolatos körülményeket tartalmazó, a GDPR 13. és 14. cikke szerinti kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazott adatkezelési tájékoztató dokumentumokon elsődlegesen Adatkezelő1 elérhetősége kerül feltüntetésre és az adatkezelési tájékoztató dokumentum is ezen, Adatkezelő1 által üzemeltetett, a pályázati regisztrációt szolgáló webes felületen kerül publikálásra. Az adatkezelés kapcsán elsődleges kapcsolattartásra kijelölt személy a jelen adatvédelmi tájékoztató 6. pontjában rögzítettek szerint Adatkezelő1 adatvédelmi tisztviselője.  

***    

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem