Megáll az idő – Tanári segédanyag

Ajánlott korosztály: 8–11. évfolyam

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra, hon- és népismeret, dráma és színház, etika


A Megáll az idő lehetséges helye a magyartanításban

A Megáll az idő az irodalomórán leginkább egy olyan témakörben, tanítási egységben dolgozható fel, melyben a beilleszkedés, a szerepek, a felnőtté válás a tematikus fókusz. Célszerű a filmet „nevelődési regényként” vagy beavatástörténetként tanítani. Ma a középiskolás tantervben sajnos nincs efféle tematikus fejezet, de akár nyolcadikban, akár kilencedikben nagyon is helye lenne. A Szöveg vonzásában sorozat Átjárók című kötetében, illetve a Sulinova interneten elérhető Szövegértés-szövegalkotás sorozatában pedig van is Beavatás-fejezet (7. oldal). Iskolai történetként a film kontextusa lehet olyan törzsanyagban gyakran szereplő műveknek, mint Móricz Légy jó mindhaláligja vagy Szabó Magda Abigélje.  Tizenegyedik évfolyamon is be lehetne vinni az irodalomórára akkor, amikor Balzac és/vagy Standhal nevelődési regényként is felfogható karrierregényeit, a Goriot apót vagy a Vörös és feketét tanítjuk, boldogság és boldogulás, tisztesség és érvényesülés viszonyát vizsgáljuk. Természetesen a film osztályfőnöki vagy történelemórákon is előkerülhet. Előbbi esetben a szerepek, normák már említett témakörében, az utóbbi esetben a kádári konszolidáció témájához kapcsolódva.

Megáll az idő (forrás: NFI/Jávor István)

 
Kérdések a film értelmezéséhez

Az alábbi kérdéseket egyénileg vagy csoportosan is megválaszolhatjátok.

1.   Miért fekete-fehér a film kezdő és záró képsora? Melyik mikor játszódik, és hogyan kapcsolódik a – színesben látható – főtörténethez?
2.   A színesben látható történet mikor játszódik, milyen időmegjelölések, utalások segítenek a betájolásban?
3.   Milyen történelmi eseményre és korszakhatárra való utalás lehet az, hogy Dini 1967. december 31-én sorkatonai szolgálatot teljesít?
4.   Hogyan határozza meg az egyes szereplők „magánsorsát” a „köztörténelem"? Gondolj Dinin kívül a mamára és Gáborra, Lacira, a pótapára, valamint Malacpofára és férjére!
5.   Hogyan és milyennek ábrázolja a film a „kádári konszolidáció", az 1956 utáni hatalmi-társadalmi berendezkedés megszilárdulásának korszakát? Hozz példákat az „aki nincs ellenünk, az velünk van” kádári jelszó érvényesülésére a szereplők sorsából!
6.   Nézz utána az interneten, mit jelent a szocializáció fogalma! (Használd akár a Wikipédiát!)
7.   Nézz utána az interneten, hogy milyen viszony van a szocializáció és a szociálpszichológiai értelemben vett szerepek között!
8.   Milyen szerepminták, magatartásmodellek („apafigurák”) kínálkoznak az orientációs pontot, követhető értékrendet és magatartást kereső Dini számára? (Itt nők is lehetnek apapótló figurák.)
9.       A lehetséges szerepminták közül ki milyen értékeket képvisel, ki miért és miben látszik követhetőnek, illetve ki miért nem bizonyul mégsem követhető mintának Dini számára? 
10.  Ha a filmet mint nevelődéstörténetet vagy beavatási történetet fogjuk fel, kiket tekinthetünk Dini beavatóinak és milyen titkot, tudást osztanak meg a főhőssel?
11.  Mi a filmben a zene szerepe? Kapcsoljátok össze a dalokat egy-egy eseménnyel, illetve szereplővel? Például kihez, milyen jelenethez kapcsolódnak a You Are My Destiny a Jailhouse Rock és az Are You Lonesome Tonight című számok?
12.  Mi jellemzi a film szín- és fényvilágát, mi lehet e sajátos világítás, nyersanyagroncsolás szerepe, jelentése, jelentősége? Mely jelenetekben különösen természetellenes a szín és a fény, mi lehet az „elszínezés" jelentősége?
13.  Mi lehet az ismétlődő vakuvillanások funkciója, jelentése?
14.  Milyen anakronizmust (nem 1967-es, hanem későbbi időszakot jelölő elemeket) vettetek észre a film egyik záró képsorában, a kórházi jelenetben, mi lehet ennek az anakronizmusnak a jelentése, jelentősége?
15.  Dini szocializációjában, társadalmi beilleszkedésében (?) milyen szerepet játszik a család, milyet az iskola, milyet a vallás, milyet a „kortárscsoport"? E tényezők hogyan viszonyulnak egymáshoz?  16.  Mi jellemző a filmben a nemzedékek viszonyára? Mikor és miért állt meg az idő?    

 

HÁROM ISKOLAI KONFLIKTUS

I. A pornóképek

Nézzétek meg a film 26:15-től 33:32-ig tartó részét!


Feladatok

1.   Miért nem leplezi le Szombati Dinit? Játsszátok el, Szombati hogyan számol be erről az eseménysorról, régi iskolájáról és Diniről új, egri egyházi iskolájában egy vele egykorú, hívő kollégájának! Párbeszéd helyett, ha kedved van, készítsd el inkább Szombati naplófeljegyzését!  
2.   Figyeld meg az osztály, Szombati és Rajnák viselkedését azután, hogy Rajnákék beléptek az osztályterembe! Gyűjtsd össze a felnőttek és a gyerekek jellemző gesztusait és nyelvi fordulatait! Milyen atmoszféra, milyen tanár-diák viszony, milyen pedagógiai és milyen politikai-hatalmi felfogás, milyen vezető-vezetett (igazgató-tanár) viszonyra következtethetsz a látottak alapján?  
3.   Játsszátok el a fegyelmi tárgyalást, amelyre az igazgatói irodában akkor kerülne sor, ha Szombati átadta volna Rajnáknak a megtalált fotókat. A tárgyalás résztvevői, az igazgató, Rajnák igazgatóhelyettes, az iskola gyermekvédelmi felelőse, az iskola KISZ-titkára (KISZ = Kommunista Ifjúsági Szövetség), Vilma és Dini. 
4.   Keressétek meg a Dini és Szombati beszélgetésének tárgyi és hangkörnyezetére vonatkozó 4. kérdést a SZEREPMINTÁK – APAFIGURÁK című feladatsor Szombatira vonatkozó részében! Válaszoljatok rá!

II. Az új osztályfőnök

Nézzétek meg a film 37:42-től 39:28-ig tartó részét!


Feladatok

1.   Milyen benyomást tett rád, illetve a filmbéli osztályra a tanárnő? Hogyan függ össze a színrelépését meghatározó szituáció, a választott József Attila-jelmondat és az önbemutatás többi eleme?
2.   Miből fakad az osztály és az új osztályfőnök közötti, eleve adott konfliktus? Milyen eszközökkel és mennyire eredményesen kezeli ezt a látens (felszín alatti) majd nyílt konfliktust Malacpofa?
3.   Milyen alapértéket (alapértékeket) jelöl meg a tanár-diák kapcsolatban Malacpofa? Saját bemutatkozása, illetve Dini kérdésének kezelése mennyiben felel meg ennek a kinyilvánított alapértéknek? 
4.   Mi lehetett volna a diákok számára teljesen kielégítő és érthető válasz?
5.   Három résztvevővel folytassatok szerepjátékot, melynek elképzelt színtere a folyosó vagy a fiú-WC! Az egyik résztvevő lelkesedjen az új osztályfőnökért, egyetértőleg magyarázza meg, hogy Malacpofa válasza miért volt korrekt és a körülményekhez képest kielégítő, a másik résztvevő vitassa a tanárnő jóhiszeműségét, és intse a többieket óvatosságra, bizalmatlanságra!  A beszélgetés harmadik résztvevője legyen nyitott mindkét irányba, játssza a mérleg nyelvének szerepét!

III. Botrány egy április negyediki ünnepélyen

Nézzétek meg a film 49:31-től 56:54-ig tartó részét!

 

Feladatok

1.   Miről szól az igazgató beszéde? Hiteles személyes élménynek hat-e, amit mond? Miért unják annyira diákok a szöveget, miért nem rezonálnak rá?
2.   Mit képvisel az igazgató beszéde a diákok számára? Közönyösen vagy ellenségesen viszonyulnak az igazgató, szavaira eszméire?
3.   Mennyiben tekinthetők Pierre összefüggéstelen bekiabálásai ideológiai nyilatkozatnak, azaz mennyiben képviselnek egy másik, a hivatalossal szembenálló értékrendet? Mit jelenthet a rock and roll a filmben megjelenített generáció számára? A film mely pontján válik ez a zene egyértelműen a lázadás jelképévé (mit látunk, miközben Elvis Presley Jailhouse Rock-ja, azaz Börtön-rockja szól)?
4.   Folytassátok a tanáriban Malacpofa és Rajnák vitáját a hatáskörökről! Egészítsétek ki álláspontjukat érvekkel! Milyen pedagógiai és politikai elvekre és szempontokra hivatkozhat az osztályfőnök és milyenekre az igazgatóhelyettes? Hallgatóságként és bíróként legyen mellettük a jóindulatú, de kissé együgyű, politikailag igen megbízható, de az iskolához kevéssé értő – feltehetőleg az iparból és/vagy a politikából az oktatás világába került – igazgató. 
5.   Milyen következtetéseket vonhatott le Dini, illetve az osztály Malacpofa viselkedéséből? Milyennek látják iskolai pozícióját, elvei érvényesítési lehetőségeit s milyennek ennek következtében ezen – a bemutatkozáskor deklarált – elvek hitelességét? Mit tapasztalhatnak a diákok elvek és a gyakorlatban érvényesülő szabályok viszonyáról? (A hivatalos és a rejtett tanterv viszonyáról?) A következtetések közös levonása előtt rendezzetek ismét szituációs játékot, ahol összeütköznek a korábbi Malacpofa-pártiak és a Malacpofával szemben bizalmatlanok! (A helyszín ismét a fiúvécé lehetne.) Szocializáció és szerepek „A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. Ebben a folyamatban a társas együttélésre nevelő hatások és az egyéni befogadóképesség eleven kölcsönhatása érvényesül. Mások viselkedésének látott, tapasztalt élményei, a szülők által adott viselkedési „minták", a saját magatartásunkról nyert visszajelentések módosító hatásai és a tudatos nevelés útján közvetített törekvések egyaránt belejátszanak ebbe a fejlődésbe." (Bagdy Emőke) A szocializáció során értékeket, normákat és szerepelvárásokat sajátítunk el. értelemszerűen az elsajátítandó értékek, szabályok és viselkedési minták nem vonatkoztathatók el a szocializáció terétől és idejétől, szűkebb és tágabb történelmi és társadalmi, „szociokulturális” közegétől. A szocializáció során meghatározó szerepet játszanak az úgynevezett szerepminták, a gyermek vagy fiatal környezetét alkotó személyek viselkedésének általános, utánozható, követhető jegyei, magatartási mintái.

 

SZEREPMINTÁK – APAFIGURÁK

Dini édesapja

1.   Milyen ruhadarabot örökölt Dani apjától, hogy áll rajta ez? Milyen jelképes jelentést tulajdoníthatnánk ennek a tárgynak?
2.   Túl azon, hogy nincs jelen, még milyen okokból nem tekinthető az apa Dini számára követhető szerepmintának? Mit tud(hat) Dini az apjáról?  

Dini mamája

1.   Miért nem jelenthet Dini számára édesanyja követhető viselkedési mintát? Miért vetődhet egyáltalán föl, hogy őt is besoroljuk az „apafigurák" közé? Milyen jellemvonásai a legmeghatározóbbak?

Laci, a pótpapa

1.   Miért hat kedvezően a fiúk helyzetére, fejlődésére Laci megjelenése a színen, belépése a családba? Miben jelenthet ő pozitív példát?
2.   Hogyan határozza meg Laci életét a történelem? Miképpen mutatkozik meg életsorsában az úgynevezett „kádári konszolidáció", az „aki nincs ellenünk, az velünk van" jelszavának az érvényesülése? Miért van szüksége a rendszernek Lacira, milyen állások jellemzik útját a szabadulás után? Mi lehet a magyarázata annak, hogy épp egy élelmiszeripari-mezőgazdasági szakembernek nőtt meg a hatvanas években az ázsiója? Hogyan befolyásolja Gábor életét Laci útjának az  alakulása?
3.   Milyen szituációban láthatjuk Lacit leginkább apai szerepben?
4.   Milyen „titkokba" avatja be Laci Dinit a kocsmában, milyen életbölcseletet, milyen magatartási tanácsokat fogalmaz meg?
5.   Hogyan befolyásolják Dini magatartását Laci tanácsai, kihez való viszonyára hatnak elsősorban? 
6.   Mennyiben jelent Laci Dini számára követhető szerepmintát? Hogyan viszonyul egymáshoz értékrendje és magatartása, elvei, érzelmei és a film vége felé betöltött társadalmi pozíciója?

Szombati tanár úr

1.   Mivel nyeri, illetve nyerhetné meg Szombati Dini rokonszenvét?            
2.   Dininek a beszélgetés előtt milyen közvetett élményei vannak a férfi-nő kapcsolatról, illetve a szexualitásról (gondolj az anya és a pótpapa sorsára, Gábor viselt dolgaira, Magda viselkedésére, vagy a bulin látottakra!)?
3.   Hogyan fogadja Dini Szombati szavait?
4.   Szombati a biológia szertárban beszélget Dinivel, noha orosztanár. Mi lehet a jelentősége annak, hogy ez a beszélgetés egy akvárium előtt zajlik, s gyakran felhangosítva halljuk a levegőztető bugyogását (mintha benne lennénk az akváriumban)? Mi jellemzi Szombati értékrendszere és a társadalmi környezet normarendszere közötti kapcsolatot?
5.   Hogyan értelmezi a film cselekménye, illetve maga Dini a Szombati által képviselt értékrendet, valláserkölcsi eszméket s a belőlük következő magatartást?   

Malacpofa

1.   Mivel válik Malacpofa rokonszenvessé Dini számára? Milyen folyosói párbeszéd jelzi – mintegy utólag, a bizalomvesztés után –, hogy a tanárnő egy ideig szerepmintát tudott nyújtani, bírta a fiú bizalmát?
2.   Hogyan és miért veszíti el Dini bizalmát Malacpofa, végül miért nem bizonyul ő sem követhető szerepmintának? (Több tényezőt is érdemes számbavenni, pl. Malacpofa iskolai helyzetét, hitvallásának és lehetőségeinek, cselekvési terének viszonyát, családi körülményeit, Dini régebbi és újabb családi élményeit, az iskolai eseményeket, mások szavainak rá tett hatását stb.)
3.   Hogyan határozza meg Malacpofa sorsát a történelem? Régebben nem középiskolai tanár volt, hogyan kerülhetett az iskolába? Mit tudunk politikai álláspontjáról, hovatartozásáról?
4.   Idézd fel Malacpofa és Dini anyjának párbeszédét! Malacpofa meg szeretné óvni a fiatalokat attól, hogy régi szembenállások, gyűlöletek fogságában éljenek tovább, azt akarja, hogy kimaradjanak a „mi ügyeinkből", azaz a szülők nemzedékének megosztó (pl. 56-os) élményeiből, illetve ezeknek a megosztó élményeknek az utóhatásából. Mi a véleményed erről a törekvésről, álláspontról?
5.   Malacpofa lakásán házibulit rendez. Mi a véleményed erről a különös „pedagógiai akcióról", hogyan függhet ez össze Malacpofa iskolai törekvéseivel, illetve azok kudarcával?
6.   Értelmezd azt a furcsa jelenetet, amelyben Malacpofa a fürdőszobában pulóvere alá vonja (rejti) a részeg és kiborult Dinit! Mi a jelentősége annak, hogy a jelenetet felülről, a végtelenül lassan forgó ventilátor lapátjai mögül látjuk?  Hasonlítsd össze a Dini apjától örökölt – túl nagy – bőrkabátjának és Malacpofa pulóverének tulajdonítható jelképes értelmet!
7.   Ha Malacpofát a demokratikus, emberarcú szocializmus képviselőjének fogjuk fel, mit mond erről a törekvésről a film egyik záró képsora, melyben azt látjuk, hogy a tanárnő 67-ben Rajnákkal jön össze, az igazgatóhelyettesnek szül gyermeket?

Gábor, a báty

1.   Miért Dini és nem Gábor ennek a filmnek a hőse? Mi hiányzik Gáborból, ami Diniben megvan és fordítva?
2.   Milyen eszközök segítségével éri el a rendező, hogy ne Gáborral, hanem Dinivel azonosuljunk?
3.   Mi jellemzi Gábor értékrendjét, nőkhöz, világhoz való viszonyát?
4.   Ha azt állítjuk, hogy Laci, a pótpapa mellett Gábor a Kádár-korszak tipikus hőse, akkor mit mondhatunk, milyen magatartásnak és értékrendnek kedvezett, s milyen értékrendeknek és magatartásoknak nem kedvezett ez a korszak?  Mi a film szerint a korszak politikai szocializációjának kívánatos végeredménye, „emberi terméke"?

Pierre

1.   Mi vonzza és mi taszítja Pierre-ben Dinit?
2.   Pierre öltözködése, hajviselete, gesztusai milyen (szub)kultúrát, viselkedési mintákat, „hősöket" idéz fel?
3.   Milyen alapértéket, értékrendet, magatartást képvisel Pierre? (Idézd fel a mikrofonba kiabált szavait, a Rajnákkal folytatott párbeszédet, az iskolarombolást kísérő Elvis Presley-számot, a Jailhouse Rock-ot, menekülési módját, illetve a róla szóló utolsó képsort, amelyben az autó mellett állva elhajít egy üres vodkásüveget.)
4.   Miért nem követhető Dini számára Pierre sem, hova vezetne az általa kínált szerepminta tartós átvétele, követése?

 

KREATÍV FELADATOK

Válasszatok egyet az alábbiak közül!

A film kapcsán feldolgozható témák:

 • Készítsetek képzeletbeli kedvcsináló filmelőzetest a Megáll az időhöz! (Ha közületek valaki tud vágni, valódit is készíthettek!)
  • Válasszatok ki három-négy (vagy több kisebb) részletet, amit egy 2-3 perces előzetesbe (trailerbe) beletennétek! (Jelöld meg a film hanyadik percétől és másodpercétől, hanyadik percéig és másodpercéig tartanak az adott részleteket!)
  • Ha nem csupán a részlet hanganyagát vágnátok be az előzetesbe, akkor milyen reklámszöveg hangzana el a részletek alatt? Írjatok két-három figyelemfelkeltő mondatot!
 • Alkossatok meg egy képzeletbeli őszinte párbeszédet Dini és Malacpofa között, ami például a házibulin hangozhatna el, ha Dini kevésbé lenne részeg! Lehetne szó például Dini órai passzívvá válásának és/vagy disszidálásának okairól. 
 • Írjatok meg egy olyan rövid monológot, amelyben Dini beolvas valakinek! Például Gábornak, Malacpofának vagy az édesanyjának! (Gábor esetében ne csak a Magda-ügyről legyen szó, hanem életfelfogásuk különbségeiről is!)
 • Írjátok meg a forgatókönyvét egy két évvel a főtörténet után, de az 1967 szilveszteri epilógus előtt, tehát 65-ben vagy 66-ban játszódó jelenetnek! Válassz szereplőket, helyszínt! Készíthettek esetleg 6 képből álló storyboardot, a képek alá vagy a szereplőhöz tartozó szövegbuborékba írjatok dialógusrészletet! Jelezzétek a képkivágásokat, a világítást, a kameramozgást, esetleg a zenei hátteret is!  Használhathjátok például ezt a storyboard-készítőt, ill. 14 napos ingyenes próbaverzióját: https://www.storyboardthat.com/hu  

A forgatókönyvíró

Bereményi Géza (forrás: MNF)

Adatlapja a Filmkeresőn

 

A MEGÁLL AZ IDŐ ÉS A MAGYAR COPPERFIELD

Bereményi Géza, a Megáll az idő forgatókönyvírója a film elkészítése előtt önéletrajzi regényt készült írni, ami akkor nem született meg, de több átformált eleme belekerült az elkészült forgatókönyvbe. Majd negyven évvel később, 2020-ban Bereményi megvalósította hajdani tervét, Magyar Copperfield címen megjelentette – elsősorban gyermek- és kamaszkoráról szóló – önéletrajzi regényét. Ennek néhány részlete egyértelmű hasonlóságot mutat a film bizonyos jeleneteivel és alakjaival. Akinek kedve és ideje van, az alábbi feladatok alapján hasonlítsa össze az életrajzi anyagot és annak filmbéli transzformációját!

 • A 264–266. oldalon található, 1956-ban játszódó jelenet az ország elhagyásáról szól. Miben hasonlít a rész a film vonatkozó jelenetére, miben különbözik tőle?
 • A regény 303–309. oldalain találjátok meg a pornóképek történetének eredeti változatát. Vegyétek számba a hasonlóságokat és a különbözőségeket! Hogy hívják az itteni Szombatit? Ki nem szerepel a film jelenetbeli szereplői közül ebben a történetben? Vajon mi indokolja a film cselekményében az átalakításokat?
 • Olvassátok el a Szukics Magda-történet önéletrajzi változatát a könyv 376–385. oldalán! Foglaljátok össze az azonosságokat és a különbségeket!
 • Olvassátok el a regény 385.-től 309.-ik oldalig tartó részét! A Megáll az idő melyik jelenetének olvashatjuk itt önéletrajzi forrását? Ki felel meg Malacpofának? Miben? Vajon mi indokolja, hogy regénybeli, életbeli tanárból tanárnő lesz, illetve osztályfőnök? Milyen új hangulati lehetőségeket, kapcsolatszinteket nyit meg ez az átalakítás?
 

Letölthető anyagok:

Online játékok:

 • Kvízjáték
 • Puzzle                                     

Arató László – Magyartanárok Egyesülete

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem