Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

1918. november 12-18. Az első magyar köztársaság

Barkóczi Janka

1918. november 13-án Linder Béla, a Károlyi-kormány tárcanélküli minisztere, és a balkáni antant csapatok képviselői aláírták a belgrádi katonai konvenciót.

Az egyezmény súlyos feltételeket szabott a legyőzött ország számára, de ígéretet tett a magyar közigazgatás sértetlenségére. Ezt azonban könnyebb volt megfogalmazni, mint betartani, hiszen a csehek, szerbek és románok már ugrásra készen álltak a határnál, hogy területi igényeiket érvényesíthessék. Károlyi Mihály kabinetjének a következő napokban szembe kellett nézni a külső fenyegetéssel, miközben belföldön nem volt kisebb a feladatuk, mint kitalálni, hogy mi történjen a Monarchia utáni Magyarországgal.


Túlzsúfolt katona-vonatok érkezése a frontról

November folyamán és december elején a fővárosi pályaudvarokra naponta 10-12 frontvonat is befutott, melyek a harcokban szolgáló katonákat szállították haza, a hátországba. Az utaztatás megszervezése nagyon bonyolult feladat volt, egy szerelvényen akár 2-3000 ember is szorongott, akik többsége csak átutazóban érkezett Budapestre. Ahogy a filmhíradón is látható, érkezésük cseppet sem volt vidám, fáradtak és kimerült arcok néznek a kamerába. A Temple Rezső miniszteri tanácsos elnökletével megalakuló bizottság önkéntes hölgyek segítségével megszervezte, hogy a Déli pályaudvaron ételt és italt is osszanak a kimerült katonáknak. A hatalmas egyenruhás tömeg egy része később a máshol is feltűnik, látjuk őket a különböző megmozdulásokon, a Parlament előtti tömegben és a többi, filmhíradó által is rögzített helyszínen. Jelenlétük nem volt konfliktusoktól mentes, hiszen a fronton tapasztalt szörnyűségek mély nyomokat hagytak bennük. Néhány esetben rablótámadásokkal is összefüggésbe hozták őket, ráadásul sokan olyan betegségeket hurcoltak magukkal, mint az akkor halálos járvány, a spanyolnátha, amelyről a híradók korábbi kiadásai kapcsán már megemlékeztünk, újabb hulláma azonban ebben az időben erősödött fel. A helyzeten kifejezetten rontott, hogy Károlyi Mihály a közhangulat javítása érdekében október 31-én hatályon kívül helyezte a szórakozóhelyek ideiglenes bezárására vonatkozó korábbi rendeletet, így az előadásokon és a sok ember megjelenésével járó politikai rendezvényeken szabadon terjedhetett a gyilkos kór.

Katonák indulnak a csehek ellen a pályaudvarról

A híradó heti kiadásában nem csak érkező, de induló katonákat is látunk. A csapatokat észak felé vezényelték, hogy megpróbálják feltartóztatni a Felvidékre betörő cseheket. Károlyi és Bartha Albert hadügyminiszter ezzel kapcsolatban kiáltványt is közzétett, melyben azt írják: „A tót nemzettel is a wilsoni elvek alapján akarja a magyar nemzet a maga viszonyát szabályozni és ennek végleges eldöntését, bízva ügyének igazságában, az általános béketárgyalásokra bízza. Nincs tehát semmi ok Magyarország fegyveres megtámadására, miért is a magyar állam tiltakozik eme támadás ellen és elhatározta, hogy az ország határait minden ilyen, a nemzetközi jogba ütköző támadás ellen fegyveres erővel megvédi.” A megszállás ennek ellenére ebben a térségben és a többi határvonal mentén is folytatódott, a nemzeti tanácsok kinyilvánították az elszakadásukat, és mivel sem valódi erő, sem tartalék nem volt ennek megakadályozására, a később béketárgyalásokon már az új helyzetre hivatkozva tudták területi igényeiket bejelenteni. A filmhíradó képein látható pályaudvari káosz jól érzékelteti a forrongó őszi napok hangulatát.

Hodzsa Milán

A fenti események kapcsán került a filmhíradóba a Milan Hodžát (1878-1944) bemutató riport is. Ő 1918 novemberétől a csehszlovák kormány teljhatalmú budapesti követeként tárgyalt Károlyi Mihállyal és Jászi Oszkárral a magyar-szlovák határkérdésről. Az egyeztetések november 28. és december 6. között az Astoria szállóban zajlottak, és a fő érveket magyar részről a belgrádi egyezmény által biztosított közigazgatási integritás, csehszlovák oldalról a Szlovák Nemzeti Tanács megalakulása és annak a magyar fennhatóság alóli kiszakadásról szóló turócszentmártoni nyilatkozata jelentette. Az egyeztetések során elsősorban a béketárgyalásokig szóló átmeneti állapotot próbálták rögzíteni a felek, ebben pedig Hodža következetesen próbált a nyelvhatárokhoz illeszkedő demarkációs vonal megállapítása mellett érvelni. A politikus korábban a Szlovák Nemzeti Párt alelnöke, mindvégig a nemzetiségi politika elhivatott képviselője volt a Monarchiában. 1935 és 1938 között ő volt Csehszlovákia miniszterelnöke, aki a nagyhatalmak szorításában szorgalmazta a közép-európai államok szorosabb együttműködését. 1938-ban Franciaországba, később az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan nem tért már vissza többet Európába.

A Magyar Népköztársaság proklamálása 1918. november 16-án

A köztársaság kikiáltását több híradós stáb is megörökítette. Az Est, a Star, a Schwarzenberg és társa, valamint a Pesti Napló is forgatott, így felvételeikből együttesen viszonylag teljes képet kapunk a jelentőségteljes nap eseményeiről. Nem mellékes körülmény, hogy a képsorok mindegyike az Országház előtti eseményeket mutatja, míg a Parlamentben zajló fontos történéseket nem örökítették meg filmen. Ennek oka a korszak kevéssé fényérzékeny filmnyersanyaiban keresendő. Még sokáig így volt ez, és csak valamikor a harmincas években érkeztek az első érzékenyebb nyersanyagok, amelyeket belső terekben, fényszegényebb környezetben is ki tudtak már exponálni az operatőrök.

Károlyi beszéde a Parlament előtt a köztársaság kihirdetése után

November 16-án, szombaton, egész Budapestet fellobogózták. A zászlók, vörös és nemzeti színű drapériák soha nem látott ünnepélyességet kölcsönöztek a fővárosnak, ahol akkor már napok óta plakátok hirdették, hogy a nagy eseményre mindenkit várnak a Parlament elé. A teret Kernstock Károly festőművész tervei szerint dekorálták, feldíszítették a Kúriát és a Földművelésügyi Minisztériumot is. Reggel 10 körül már 30 000 ember gyűlt össze, akiknek száma megduplázódott kora délutánra, amikor Károlyi is megjelent a tömeg előtt.

A filmen elsőként a rendőrkordont látjuk, amely már reggeltől komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy rendet tartson a tömegben. Feltűnik dr. Dietz Károly (1885-1969) alakja is, aki főkapitányként az egységeket irányította. Dietz élete a későbbiekben is fordulatosan alakult. A Tanácsköztársaság alatt fogságban tartották, annak bukása után 4 napig ismét rendőrfőkapitány volt, majd a 30-as években könyvelőként és ügyvédként helyezkedett el. 1934 és 1939 között a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt, majd 1944-ben a nyilasok letartóztatták és Sopronkőhidára, majd Mauthausenbe hurcolták. Hazatérte után, 1951-ben kitelepítették, és csak 1953-ban költözhetett vissza Budapestre.

A Nemzeti Tanács (forrás: Tolnai Világlapja)

A tömegről készült totálképeken számos tábla és zászló látható, melyek alatt a különböző szervezetek képviselői gyülekeztek. Közelképben látjuk a Diáktanács transzparensét Paizs Goebel Jenő forradalmi plakátjának egyik változatával. A Pesti Napló operatőrei lefilmezték azokat a tengerészeket is, akik Heltai Viktor parancsnoksága alatt menetfelszerelésben várták a köztársaság kikiáltását, hogy nem sokkal később indulhassanak is a Felvidékre a betörő csehek ellen. A következő jelenet egy öreg 1848-as honvéd, Szirmay György megjelenése, aki az emelvényen elsírja magát, hiszen a hatvan évvel korábbi küzdelem céljait látja megvalósulni ezen a napon. A tömeg extázisban ünnepli és követeli, hogy mindenki álljon félre, hogy jól láthassák az emelvényen. Az emelkedett hangulatot a jelenlevő cigányzenekarok is megtámogatták, akik a Kossuth-nótát, a Szózatot, a Marseillaise-t és egyéb hazafias dalokat játszottak, melyeket a tömeg együtt énekelt velük.

Az öreg 48-as honvéd álmai megvalósulását látja ezen a napon (forrás: Tolnai Világlapja)

Eközben az Országházban a képviselőház és főrendi ház feloszlatta magát, majd a gyűlés alkotmányozó nemzetgyűléssé alakult át. A Kupolacsarnokban folyó munka során megszületett a néphatározati javaslat, mely deklarálta a függetlenséget, meghatározta az új államformát és az állami főhatalmat Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormányra ruházta a Nemzeti Tanács intéző bizottságával egyetemben. A határozat a következő témákat érintő néptörvények mielőbbi megalkotását is kilátásba helyezte: általános, titkos, egyenlő, közvetlen és nőkre, is kiterjedő nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójog, a sajtó szabadságága, a nép esküdtbíráskodása, az egyesülés és gyülekezés szabadsága és a földmíves népnek földhöz juttatása.

A tengerészeket még aznap a Felvidékre vezényelték (forrás: Tolnai Világlapja)

Hogy a téren várakozó tízezrek is tudják, mi zajlik az országház falain belül, Bokányi Dezső, Lovászy Márton és Jászi Oszkár kijött a Parlament elé és a lépcsőről tájékoztatta a várakozó sokaságot. Bokányi felolvasta a nemrég született határozatot, mely szerint „Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság". Károlyi végül fél egykor jött ki a főbejárathoz, és bejelentette, hogy győzött a forradalom és megalakult a Magyar Népköztársaság. Beszédében a következőket mondta: „A magyar népakarat […] az egyetlen iránymutató a kormánynak, és nincs más kívánságunk, mint ennek a teljesítése. Biztosítani akarjuk Magyarország szabadságát és a nép uralmát. (Nagy taps és éljenzés.) Dolgoznunk kell olyan intézmények létesítésén, a melyek a magyar nép jogait biztosítják. Földhöz akarjuk juttatni a föld munkásait és azt akarjuk, hogy a munkásokat ezentúl megbecsüljék. A kapitalizmus munkatársainak jogot és jólétet akarunk juttatni. Olyan általános, egyenlő és titkos választójogot akarunk törvénybe iktatni, hogy az összeülő nemzetgyűlés az ország igazi akaratának legyen a kifejezője.” A beszédet hatalmas ovációval fogadták, ahogy az utána felszólaló Hock Jánost, a Nemzeti Tanács elnökét és Garami Ernő kereskedelemügyi minisztert is. Délután egy körül véget ért a rendezvény, és Károlyi megpróbált keresztülvágni a téren. A filmhíradónak sikerült megörökítenie, ahogy a rendőrkordont áttörő tömeg a vállára emeli a miniszterelnököt, hogy így vigye végig az Alkotmány utcán, mint a nap legnagyobb hősét.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem